21 Ιουλίου, 2024
Οικονομία

ΔΕΚΟ: Τι αλλάζει στις προσλήψεις και στις αμοιβές προσωπικού και διοικήσεων – Ποιοι δικαιούνται μπόνους 15%

Μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των προσλήψεων, των συμβάσεων και των αμοιβών των διοικήσεων και των υπαλλήλων των τέως ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο, σύμφωνα με νομοσχέδιο το οποίο έφερε χθες σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τις τέως ΔΕΚΟ αφορά στις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (σ.σ. “Υπερταμείο”), οι οποίες είναι τα Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ, η ΓΑΙΟΣΕ, η ΔΕΘ – Helexpo, η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, ο Όμιλος Συγκοινωνιών Αθήνας (Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ), οι Ελληνικές Αλυκές, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, η Κεντρική Αφορά Θεσσαλονίκης, οι Συμμετοχές 5G,τα ΕΛΤΑ, το ΤΧΣ και 23 περιφερειακά αεροδρόμια.

Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ, θα μετατραπούν σε “μικρές ΔΕΗ”.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για το Υπερταμείο προβλέπει τα ακόλουθα:

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Οι λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρείας μετά από εισήγηση της αντίστοιχης επιτροπής προσλήψεων και αμοιβών και το επιχειρησιακό σχέδιο των
εταιρειών. Για τις προσλήψεις ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία που εκκινεί με δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)  και
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Επιτρέπεται στις λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία ή σπουδές προς εκτέλεση ειδικού έργου, σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων κάθε εταιρείας και το επιχειρησιακό σχέδιο των εν λόγω εταιρειών. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να ανανεώνονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά από αξιολόγηση των αναγκών, σύμφωνα με τον οικείο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών στις λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

Η πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 ετών, οι οποίες μπορούν να ανανεώνονται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να αποφασίσει την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και με τοποθέτηση διευθυντή και γενικού διευθυντή, οι οποίοι έχουν αναλάβει την οργανική τους θέση κατόπιν της δημόσιας προκήρυξης του πρώτου εδαφίου, χωρίς να ακολουθηθεί εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία.
Στη διαδικασία επιλογής, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, επιτρέπεται να συμμετέχουν υπάλληλοι που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και πρόσωπα που δεν έχουν σύμβαση εργασίας με αυτήν. Αν υπάλληλος της εταιρείας επιλεγεί για θέση γενικού διευθυντή ή διευθυντή, λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές για όσο διαρκεί η θητεία του. Μετά τη λήξη της θητείας του ως γενικού διευθυντή ή διευθυντή επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του και λαμβάνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στη θέση αυτή.
Πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πλήρη θητεία γενικού διευθυντή ή διευθυντή επιτρέπεται να συμμετάσχει στο μέλλον σε διαδικασία για την πλήρωση της ίδιας θέσης.».

Αποδοχές μελών διοικητικού συμβουλίου

Το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) με απόφασή του, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνει υπόψη συγκριτική μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων, καθορίζει το γενικό ανώτατο όριο αποδοχών των διευθυνόντων συμβούλων των λοιπών θυγατρικών.
Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αμοιβών που συνδέονται με στόχους, του διευθύνοντος συμβούλου, των εκτελεστικών και των λοιπών μελών των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε εταιρείας, περί διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών και περί πολιτικής αποδοχών.

Το ύψος της συνολικής αμοιβής διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και ιδίως το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, ανταγωνιστικό ή μη, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η συνολική αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου κάθε εταιρείας δεν υπερβαίνει το γενικό ανώτατο όριο αποδοχών διευθυνόντων συμβούλων.

Αποδοχές προσωπικού

Μετά από εισήγηση της επιτροπής προσλήψεων και αμοιβών εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο οι αποδοχές των γενικών διευθυντών και διευθυντών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση εγκρίνονται και οι στόχοι, των οποίων η επίτευξη ή υπέρβαση μπορεί να συνδεθεί με μέρος της αμοιβής.
Οι αμοιβές του υπόλοιπου προσωπικού που απασχολείται στις λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) που αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης. Στις αμοιβές αυτές μπορεί να προστίθεται και η αμοιβή για την επίτευξη στόχων που τίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε μιας από τις λοιπές θυγατρικές, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου τους, συνοδευόμενη από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, δύναται να καθορίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων, καθώς και εξειδικευμένη στοχοθεσία, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, εξαιρουμένων των γενικών διευθυντών και διευθυντών. Το κίνητρο επίτευξης στόχων καταβάλλεται ετησίως, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο, αν τα απολογιστικά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους, είναι ίσα ή μεγαλύτερα αυτών που περιλαμβάνονταν στο επιχειρησιακό σχέδιο για το εν λόγω έτος. Το κίνητρο επίτευξης στόχων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν δύναται να υπερβαίνει ανά έτος το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.
Για τις εταιρείες που αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης, οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.
Οι αμοιβές του υπόλοιπου προσωπικού, πλην γενικών διευθυντών και διευθυντών, των λοιπών θυγατρικών που δεν αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης ορίζονται από την πολιτική αμοιβών της αντίστοιχης εταιρείας. Εφόσον το Δημόσιο ή η Ε.Ε.ΣΥ.Π. κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών αυτών, καταβάλλονται 12 μισθοί ετησίως.

Λειτουργία σύμβασης εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας διέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία του ιδιωτικού τομέα. Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος εκ μέρους κάθε εταιρείας γίνεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε αυτή, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις προαγωγές, μετακινήσεις, μεταθέσεις του προσωπικού, καθώς και την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων και θέσεων ευθύνης πέραν των γενικών
διευθυντών και διευθυντών.
Οι συμβάσεις εργασίας λύονται σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Σύμβαση εργασίας γενικών διευθυντών και διευθυντών

Οι όροι των συμβάσεων της κάθε εταιρείας με τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής προσλήψεων και αμοιβών.
Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται στοχοθεσία που συνδέεται με:

α) την ικανοποιητική απόδοση του γενικού διευθυντή ή διευθυντή, και

β) μέρος της αμοιβής του.

Η σύμβαση εργασίας γενικού διευθυντή ή διευθυντή καταγγέλλεται πριν από τη συμβατικώς καθορισμένη λήξη της, αν δεν επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί και μετά από συνολική αξιολόγηση της απόδοσής του. Στη σύμβαση εργασίας προβλέπεται ότι, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της, η αποζημίωση που δικαιούται να λάβει ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του έως 6 μηνών.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις: Παράταση έως τις 15 Μαΐου για την υποβολή αιτήσεων

admin

Ουκρανία: Η κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος θεωρείται απίθανη παρά τις ρωσικές επιθέσεις

admin

Επιτόκια τραπεζών: Αμετάβλητα στις νέες καταθέσεις, αύξηση 6,24% στα νέα δάνεια τον Μάρτιο

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy